Αρχική σελίδα » ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Δ Ι Α Ρ Κ ΕΙ Α   Φ Ο Ι Τ Η Σ Η Σ

 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη  Διπλώματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 Δεν προβλέπεται στο ΠΜΣ δυνατότητα μερικής φοίτησης.