Αρχική σελίδα » ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο  Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο   -   Σ Κ Ο Π Ο Σ

 

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», αποτελεί η εκπαίδευση  και η έρευνα στο ευρύ γνωστικό πεδίο της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, η άσκηση της οποίας αφορά κυρίως στην λειτουργία των Ψυχιατρικών Μονάδων των Γενικών Νοσοκομείων, αλλά και στις υπόλοιπες βαθμίδες παροχής υγείας.  

Ειδικότερα, η άσκηση της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής αφορά στην παροχή απαρτιωμένης ψυχιατρικής φροντίδας σε άτομα με συνύπαρξη ψυχικής και σωματικής νόσου, σε ψυχικά πάσχοντες με προεξάρχουσες τις σωματικές εκδηλώσεις, στην πρόληψη (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) της ψυχολογικής αντίδρασης στη σωματική νόσο, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ψυχική και σωματική νόσο, στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού υγείας στην ανίχνευση της ψυχικής διαταραχής, στην βελτίωση της επικοινωνίας του ιατρικού προσωπικού με τον ασθενή, αλλά και στην αντιμετώπιση της εξουθένωσης του ιατρικού προσωπικού.  

Η Διασυνδετική Ψυχιατρική αποτελεί διεθνώς μια από τις πλέον αναγνωρισμένες και κύριες εξειδικεύσεις της Ψυχιατρικής σε πολλές αναπτυγμένες χώρες (Η.Π.Α, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία κ.ά). Σημειώνεται ότι ήδη από το 2007 έχει κατατεθεί στο ΚΕΣΥ πλήρης αναλυτική πρόταση μας για την ανάπτυξη της εξειδίκευσης της Διασυνδετικής-Ψυχιατρικής (βλέπε σχετικό άρθρο Λύκουρας και συν. 2007. Πρόταση για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, Ψυχογηριατρικής και Ψυχιατροδικαστικής ως εξειδικεύσεων της Ιατρικής: κείμενο συμφωνίας των μελών του Ελληνικού Κολλεγίου Ακαδημαϊκής Ψυχιατρικής. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 24 (5): 487-507).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα “Διασυνδετικής Ψυχιατρικής” η εκπαίδευση και η εξειδίκευση νέων επιστημόνων στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της παροχής απαρτιωμένης φροντίδας της σωματικής και ψυχικής υγείας, τόσο ψυχιάτρων όσο και ιατρών άλλων ειδικοτήτων όπως και επαγγελματιών κλάδων συναφών προς την ψυχιατρική και τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, που θα συμμετέχουν σε αυτό, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές και ερευνητικές ικανότητες με αξιόλογη πρακτική εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος τους, έχοντας σοβαρές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Αποτελεί δε υψηλή προτεραιότητα του προγράμματος, η προαγωγή της έρευνας στη Διασυνδετική Ψυχιατρική.

Aποσκοπεί επίσης, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει υψηλό επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού τους αντικειμένου, έτσι ώστε να δύνανται να στελεχώσουν ψυχιατρικές Μονάδες Γενικών Νοσοκομείων, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Κοινωνικής Ιατρικής όπως και ποικίλους κρατικούς και μη κρατικούς οργανισμούς, φορείς και δομές που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την απαρτιωμένη φροντίδα σωματικής και ψυχικής υγείας.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Δ.Μ.Σ.) στη «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας»  μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.