ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Aθήνα, 6/10/2021

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη μαθημάτων του Α’ εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί την Tρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 3-7μ.μ., στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», κτήριο ΑΚΙΣΑ στο αμφιθέατρο 4 (ισόγειο).

Το πρόγραμμα του Α’ εξαμήνου θα δοθεί μετά το πρώτο μάθημα.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με πληροφορίες για τις εγγραφές.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι. (ΚΥΑ 4406/24-9-2021)

 Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή


β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή


γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή


δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2021-2022

 Αθήνα, 4/10/2021

Οι παρακάτω υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (η σειρά των επιτυχόντων είναι τυχαία και όχι με βάση την βαθμολογία της αξιολόγησης):

 EΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (με αριθμό πρωτοκόλλου):

120-027-2021, 140-027-2021, 111-027-2021, 170-027-2021, 129-027-2021,

152-027-2021, 157-027-2021, 113-027-2021, 123-027-2021, 171-027-2021,

114-027-2021, 139-027-2021, 156-027-2021, 132-027-2021, 173-027-2021,

160-027-2021, 117-027-2021, 161-027-2021, 124-027-2021, 135-027-2021,

131-027-2021, 158-027-2021, 149-027-2021, 133-027-2021, 134-027-2021,

143-027-2021, 115-027-2021, 148-027-2021, 136-027-2021, 118-027-2021

 

Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής στο παρακάτω email Liaisonpsychiatry2021@gmail.com.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με πληροφορίες για την έναρξη των μαθημάτων, όπως και για τις εγγραφές.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

 

Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας COVID-19 και των απαραίτητων υγειονομικών πρωτοκόλλων, παρακαλείσθε να προσέλθετε στις προγραμματισμένες συνεντεύξεις του μεταπτυχιακού μας, την Δευτέρα 13/9 και την Τετάρτη 15/9 έχοντας μαζί σας πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης ή rapid test των τελευταίων 48 ωρών.

 


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Η Διεθνής Εταιρεία Έρευνας της Αλληλεπίδρασης Ψυχικών και Σωματικών Νοσημάτων (Δ.Ε.Ε.ΑΛ.ΨΥ.ΣΩΝ) διοργανώνει το 4ο Συνέδριο Ψυχοσωματικής Ιατρικής με τίτλο «Αλληλεπίδραση Ψυχικών και Σωματικών Νοσημάτων: Περιβάλλον, Επιγενετική & Ψυχοπαθολογία. Πανδημία Covid-19» στην Αθήνα στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου 2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την εγγραφή δείτε στο link: http://www.psychosomaticmed.com


 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Ανακοινώνεται η παράταση της προκήρυξης του ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: liaisonpsychiatry2021@gmail.com

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 


Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας" και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017, η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 7 Ιουνίου 2021 έως και 9 Ιουλίου 2021

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: liaisonpsychiatry2021@gmail.com

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19

 

Ανακοινώνουμε τα πρώτα αποτελέσματα μεγάλης συγκριτικής έρευνας που διεξήχθη στους εργαζόμενους του Αττικού Νοσοκομείου, το οποίο αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς,  όσο και στην κοινότητα για τις ψυχολογικές και κoινωνικές επιδράσεις της νόσου COVID-19. Η μελέτη έλαβε χώρα από 6 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 3 Μαΐου, ημέρα μερικής άρσης των περιοριστικών μέτρων που επεβλήθησαν στις 23 Μαρτίου. Συμμετείχαν σε αυτή 402 (28%) εργαζόμενοι του Νοσοκομείου μας, από τους 1450 συνολικά εργαζόμενους οι οποίοι έλαβαν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e‑mail) σχετικό ασφαλή σύνδεσμο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ενώ αντίστοιχη έρευνα έγινε για το ίδιο διάστημα και στην κοινότητα όπου 5556 άτομα απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας.

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο ανέπτυξε η Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου ΠΓΝ «Αττικόν» και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» του ΕΚΠΑ μελετά μια πληθώρα σωματικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραμέτρων της πανδημίας.

Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου από τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου συγκρίθηκαν με τις απαντήσεις από δείγμα 3316 ατόμων (59% του συνολικού δείγματος) από την κοινότητα που δεν διέφερε ως προς το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τον τόπο διαμονής (αποκλείστηκαν από την κοινότητα οι αγροτικές περιοχές), την εργασιακή κατάσταση (συμπεριλήφθηκαν από την κοινότητα μόνο τα άτομα που δήλωσαν ότι εργάζονταν) ενώ αποκλείσαμε από την κοινότητα τους εργαζόμενους στις τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας καθώς και το ηλικιακό εύρος 18-24 και 65 και άνω. Οι τιμές που παρατίθενται κατωτέρω είναι προσαρμοσμένες (adjusted Odds Ratio: aOR) για φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, ψυχιατρικό ιστορικό, ενώ επιπλέον κατά περίπτωση για έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα, αριθμό ατόμων της οικίας, για άγχος, κατάθλιψη, εκνευρισμό και για το κατά πόσο οι ίδιοι ή τα άτομα με τα οποία συζούν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. 

Η εργασιακή σχέση των συμμετεχόντων του Νοσοκομείου αναγράφεται στα Γραφήματα 1 και 2.

 

 

 

Συμμετείχαν εργαζόμενοι από όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου μας με τους νοσηλευτές (39%) ακολουθούμενους από τους ιατρούς (ειδικευμένους και ειδικευόμενους, 34%) να έχουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή.

Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου είχαν εκτεθεί σε ποσοστό περίπου 33% σε επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου COVID 19,  πιθανότητα περίπου 22 φορές μεγαλύτερη από την κοινότητα.

Ένα 9% ανέφερε ότι ανήκε σε ομάδα υψηλού κινδύνου, πιθανότητα δύο φορές μεγαλύτερη από αυτή της κοινότητας. Επιπλέον, η οικογένεια των εργαζομένων του Νοσοκομείου αναφέρεται ότι είναι πιθανό να τους αποφεύγει (λόγω κινδύνου μόλυνσης) τρεις φορές περισσότερο σε σχέση με τα άτομα της κοινότητας που δήλωσαν ότι εργάζονται σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου για τη μετάδοση της νόσου. Εντούτοις, οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου είχαν σχεδόν δύο φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να νοηματοδοτούν θετικά τη προσφορά του επαγγέλματός τους σε σύγκριση με τα άτομα της κοινότητας (Γραφήματα 3 και 4).

  

 

 

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου έχουν περίπου τριπλάσια πιθανότητα να αναφέρουν ότι οι σχέσεις με τους συναδέλφους τους έχουν βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στην κρίση της πανδημίας (Γράφημα 5).

 

Αν και οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου είχαν χαμηλότερα ποσοστίαια επίπεδα κατάθλιψης και άγχους, οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (Γράφημα 6). Επιπλέον, διαφορές δεν βρέθηκαν ως προς την ανησυχία για την επιδημία και τα θετικά συναισθήματα για τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας.

 

Συμπερασματικά, οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, συγκρινόμενοι με εξομοιωμένο δείγμα της κοινότητας, έχουν εκτεθεί σε υψηλότερο βαθμό σε επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου COVID 19, αντιμετωπίζουν θέμα στιγματισμού για πιθανή μετάδοση της νόσου από τους οικείους τους, ωστόσο, αντλούν υποστήριξη από τους συναδέλφους, ενώ θεωρούν ότι η εργασία τους κατά την παρούσα φάση της πανδημίας έχει ένα πραγματικό και ουσιαστικό νόημα προσφοράς. Τέλος, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου δεν παρουσιάζουν διαφορές ως προς κρίσιμες ψυχοπαθολογικές παραμέτρους, όπως το άγχος και η κατάθλιψη συγκρινόμενοι πάντα με τα άτομα της κοινότητας. Αναλυτικότερες πληροφορίες θα παρέχουμε στις επιστημονικές δημοσιεύσεις που θα ακολουθήσουν.

 

Eρευνητική ομάδα:

Ρ. Γουρνέλλης, Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής - Ψυχογηριατρικής, Α. Παπαδοπούλου, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β. Ευσταθίου, Ψυχολόγος, Β. Γιωτσίδη, Κλινική Ψυχολόγος, Α. Δουζένης, Καθηγητής Ψυχιατρικής
Β' Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΠΓΝ "Αττικόν"
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας"
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών